Wat Jezus zegt…

“Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren.”

(Ps 34)

“Konden jullie niet eens één uur met Mij waken ?”

(Mt 26,40)

“Ik heb dorst, maar een zo brandende dorst om bemind te worden door de mensen in het heilig Sacrament, dat deze dorst Me helemaal verteert en Ik vind niemand die zich inspant om deze dorst te lessen.”

(aan de heilige Margareta-Maria)

“Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden.”

(Joh 4,23)

…en wat de Kerk antwoordt :

“Het is voor ons een mooie taak om de heilige hostie te eren en te aanbidden.”

(Paus Paulus VI)

“De christen die aanbidt, draagt op een mysterieuze wijze bij tot de radicale verandering van de wereld en het realiseren van het evangelie. Iemand die bidt, neemt dank zij de Heer de hele wereld mee op en verheft zich tot God. Diegenen die vertoeven bij de Heer, brengen bij Hem al dezen die Hem nog niet kennen of al dezen die nog ver zijn van God. Zij waken in de naam van velen bij de Heer.”

(Paus Johannes-Paulus II)

“De aanbidding ontstaat in de eucharistie en leidt er terug heen. Wanneer het zo beleefd wordt, ondersteunt het de gelovigen in hun liefde en hun dienst aan de anderen. Dit is een stimulans op weg naar persoonlijke heiligheid en om christelijke gemeenschappen te vormen.”

(Synode van de Bisschoppen van Frankrijk, 2005)

“Vóór het heilig Sacrament herkent de mens dat hij nood heeft aan iemand anders. Een wereld zonder aanbidding zou een wereld zijn die enkel ingesteld is op de mens. (…) Een wereld zonder aanbidding is niet enkel a-religieus, het is een onmenselijke wereld.”

(Kardinaal Tauran)

 • “Niemand eet dit lichaam zonder het eerst aanbeden te hebben (…) Wanneer wij aanbidden, dan zondigen wij niet, maar sterker,
  wij zouden zondigen wanneer wij niet aanbidden.”

  (H. Augustinus)

 • “Mijn hemel is verborgen in de kleine hostie.
  En daar luistert mijn milde Verlosser dag en nacht naar mij.
  O, hoe gelukkig is het moment wanneer U mij,
  in uw tederheid omvormt in U.
  Deze liefdeséénheid is mijn hemel op aarde, mijn onuitsprekelijke bedwelming.”

  (Heilige Theresia van het Kind Jezus)

 • “De tijd die je doorbrengt met Jezus in het heilig Sacrament is de beste tijd die je op aarde kan doorbrengen. Elk moment dat je doorbrengt met Jezus, verdiept jouw band met Hem en maakt jouw onsterfelijke ziel glorievoller en mooier in de hemel. Het draagt bij tot een eeuwige vrede op aarde.”

  (Heilige Teresa van Calcutta)

 • “De Kerk en de wereld hebben grote behoefte aan eucharistische eredienst.
  Jezus wacht op ons in dit sacrament van de liefde. Laten we de tijd niet weigeren om Hem te gaan ontmoeten in aanbidding, in contemplatie vol geloof en open om eerherstel te geven voor de zware fouten en misdaden van de wereld.”

  (Paus Johannes Paulus II)

 • “Vóór om het even welke activiteit en vóór welk verlangen ook om de wereld te veranderen, is er eerst nood aan aanbidding. Deze maakt ons echt vrij en geeft ons kracht om tot actie over te gaan. Het is juist in een wereld waar elk oriëntatiepunt aan het verdwijnen is en waar het gevaar dreigt dat ieder zijn eigen ijkpunt creëert, dat het belang van de aanbidding dient onderlijnd te worden.”

  (Paus Benedictus XVI)

 • “Wie zal de wereld redden?
  Mijn antwoord is het gebed. In elke parochie zou er gelegenheid moeten zijn
  om tijdens uren van aanbidding neer te knielen bij de voeten van Jezus, verborgen in het heilig Sacrament.”

  (Heilige Teresa van Calcutta)